شنبه 24 آذر 1397

تخفیف 30 درصد، ویژه نمایشگاه کتاب فارس

تاریخ برگزاری: 4 تا 9 آذر ماه

ساعت بازدید: 10 الی 20

غرفه بامدادکتاب: شیراز- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس (شهرک گلستان) - سالن بهار - بخش ناشران دانشگاهی - غرفه انتشارات بامدادکتاب

غرفه ورزش: شیراز - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس (شهرک گلستان) - سالن حافظ - بخش ناشران عمومی - غرفه انتشارات ورزش 

میزان تخفیف: 30 درصد (10 درصد + 20 درصد بن) - جهت تهیه بن، لطفا به بانک واقع در نمایشگاه مراجعه نمایید.

نماد اعتماد الکترونیکی