چهارشنبه 28 شهريور 1397
B and V new.png

برگزاری نمایشگاه کتاب در همایش علمی ارتقا و توسعه ورزش همگانی استان اردبیل

نمایشگاه کتاب گروه انتشاراتی بامدادکتاب و ورزش در همایش علمی ارتقا و توسعه ورزش همگانی استان اردبیل توسط "آقای زارع" نماینده محترم انتشارات در اردبیل، برگزار شد.