چهارشنبه 28 شهريور 1397
B and V new.png

برگزاری اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت

جهت کسب اطلاعات، لطفا به سایت همایش مراجعه نمایید.

http://sportsciences.shirazu.ac.ir/fa/